ÁSZF2019-02-06T14:10:51+00:00

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.

Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)
Retcon Holding Zrt.
Budapest
2019.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
amely a Megbízóval az 5.1. pont szerint megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Aláírásával a Megbízó elismeri, hogy az Egyedi szerződésben nem szabályozott rendelkezések tekintetében az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, melyeknek a Megbízó az Egyedi szerződés aláírásával aláveti magát. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege megtalálható a Megbízott honlapján (www.retcon.hu), illetve a Megbízó kívánságára azt a Megbízott nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja.

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.

1. A Megbízott
1.1. A Megbízott a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg13-10-041652 sz. alatt nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek nyilvántartott tevékenységi körei között szerepel a Megbízóval kötött Egyedi szerződésben tevékenység.
1.2. A Megbízott egyben rögzíti, hogy a szerződéses tevékenységgel foglalkozó munkatársai és alvállalkozói valamennyien felsőfokú szakirányú végzettséggel, és a tevékenység magas színvonalú ellátásához szükséges megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, melyre tekintettel a tevékenységüket magas szakmai színvonalon végzik.

2. A Megbízott felelősségi köre
2.1. A Megbízott felel mindazokért a Megbízónak okozott károkért, amelyek a szakma szabályainak megsértéséből, vagy a jogszabály által előírt határidők elmulasztásából fakadnak.
2.2. Mentesül a Megbízott a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az a szakma szabályai szerint tőle elvárható, illetve azt, hogy a bekövetkezett kár neki nem felróható okból keletkezett.
2.3. Megbízott kártérítési felelőssége – vétkesség hiányában – nem áll fenn az olyan adózási kérdésekben, ahol a jogszabály szövege és az adóhatóság jogalkalmazási gyakorlata nem egyértelmű, jogbizonytalanság áll fenn, illetőleg e témakörökben gyakori, vagy csak kizárólag NAV állásfoglalások születnek.

3. Az ÁSZF érvényessége és hatálya
3.1. A Megbízott a tevékenységi köreiben meghatározott szolgáltatásait az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján nyújtja.
3.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is.
3.3. A Megbízott a szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el.
3.4. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse, vagy megváltoztassa. A Megbízott az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Megbízók számára történő megismerését – a megbízók külön, írásban történő értesítése mellett – folyamatosan biztosítja az interneten, a www.retcon.hu elérhetőség alatt.

4. A Megbízó
4.1. Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a szolgáltatás igénybevevőjére (Megbízó), aki a szolgáltatásra vonatkozó Egyedi szerződés aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.
4.2. A Megbízó köteles a szükséges információk és anyagok kellő időben való átadásával elősegíteni a Megbízott szerződéses tevékenységét, azzal, hogy amennyiben ezen információk átadását késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízottat az erre tekintettel bekövetkező késedelmes teljesítéséért felelősség nem terheli.

5. Az Egyedi szerződés, az Egyedi szerződés és az ÁSZF kapcsolata
5.1. A Megbízott minden, a szolgáltatását igénybe venni kívánó Megbízóval külön szerződést (Egyedi szerződés) köt azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF szabályait kell alkalmazni, amelyet a Megbízóval megismertet, s amelynek megismerését a Megbízó az Egyedi szerződés aláírásával ismer el.
5.2. Az Egyedi szerződésnek tartalmaznia kell a Megbízó és a Megbízott cégnevét, cégnyilvántartási számát, székhelyét, ügyvezetőjének nevét, adószámát és bankszámlaszámát.
5.3. Az Egyedi szerződésben határozzák meg a felek mindazon szolgáltatások körét, amelynek teljesítésére a Megbízott kötelezettséget vállal. Az ott meghatározott szolgáltatások körét a jogszabályok, a szakmai szokványok, és a magyar nyelv szabályai szerint kell értelmezni, kiterjesztésnek e vonatkozásban nincs helye.
5.4. Az egyedi szerződésben határozzák meg a felek a szolgáltatások díjait, az esetleges díjváltoztatás lehetőségét és eseteit, amelytől eltérni – amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg – csak a szerződés módosításával lehetséges.

6. A Szolgáltatás
6.1. A Megbízott a Megbízó részére könyvelési és bérszámfejtési tevékenységet, valamint a hatályos jogszabályok szerinti bevallások elkészítését végzi (Szolgáltatás). Ezen túlmenően végezhet a szokásostól eltérő könyvelési, számviteli tevékenységet is – így különösen (de nem kizárólagosan) pályázatokhoz, hitelfelvételi kérelmekhez, cégjogi változásokhoz szükséges időközi mérlegek készítését, igazolások kiadását, a társaság pénzügyi helyzetére vonatkozó okiratok készítését és kiadását a hatályos jogszabályok keretei között.
Ez utóbbi – szokásostól eltérő – tevékenységeket a Megbízott az egyedi szerződés mellékletében külön meghatározott szakmai és pénzügyi feltételek szerint végzi a Megbízó részére.
6.2. A Megbízónál végzett esetleges NAV és TB vizsgálatoknál a Megbízott tevékeny segítséget nyújt a legjobb ismeretei, illetve a részére a Megbízó által átadott számlák, igazolások és egyéb okiratok, valamint a vele megosztott, dokumentálható információk alapján az egyedi szerződés mellékletében külön meghatározott szakmai és pénzügyi feltételek szerint külön díj ellenében.
6.3. A közreműködés keretében a Megbízott külön egyedi írásbeli meghatalmazás útján képviseli a Megbízót az Adóhivatalnál (NAV), valamint TB (OEP) ügyekben.

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.
6.4. Amennyiben a feladatok ellátása az Egyedi szerződés megkötésének időpontjához képest visszamenőleges hatályú, úgy a Megbízott csak azokért a tevékenységekért vállal felelősséget, amelyek a szerződés megkötésének időpontjában a hatályos törvények szerint még elvégezhetők. Amennyiben a tevékenység már csak mulasztás útján végezhető el, úgy ennek valamennyi következményét a Megbízó köteles viselni.
6.5. A Megbízó köteles a Megbízott munkájához szükséges anyagokat, bizonylatokat eredetiben, s az ahhoz tartozó információkat minden hónap 10-éig teljes körűen a rendelkezésére bocsátani. A késedelmes anyagátadásból eredő károkért a Megbízottat felelősség nem terheli, annak minden következményét a Megbízónak kell vállalnia. Amennyiben az anyagoknak a Megbízotthoz juttatását nem az Egyedi szerződésben meghatározott kapcsolattartó végzi, úgy a helyettesítésből adódó esetleges elvesztésből, hiányos átadásból, rongálódásból vagy késedelemből eredő valamennyi kárt a Megbízó köteles viselni. Amennyiben az átadott anyagok tartalmából, mennyiségéből vagy minőségéből adódóan a felek között vita merülne fel, úgy a Megbízott jogosult a felek közötti szerződést a jövőre nézve úgy módosítani, hogy az anyagok átadás-átvétele csak írásbeli átvételi elismervény kölcsönös aláírásával történhet, melyről a Megbízó köteles gondoskodni.
6.6. A Megbízott legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 18-áig végzi el a fenti feladatokat, s adja át a Megbízó számára az adatfeldolgozás eredménytablóit, külön részletezve a Megbízónak a költségvetéssel szembeni elszámolásait, illetőleg a teljesítendő kötelezettségeit.
6.7. Bérszámfejtés esetén a Megbízó legkésőbb a tárgyhó utolsó napján köteles Megbízottat tájékoztatni a ki- és belépőkről, a kiadott szabadságokról, ledolgozott napokról, hiányzásokról, és minden olyan eseményről vagy adatról, amely a tevékenység ellátásához szükséges. A Megbízott a bérszámfejtési munkálatokat, legkésőbb tárgyhót követő hónap 8. napjáig végzi el, és adja át a szükséges dokumentumokat, utalandó adók és járulékok listáját a Megbízónak. Betegség esetén a betegszabadság, illetve táppénz jogosultság első napját követő 3 munkanapon belül köteles a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátani az igazolásokat, hogy a Megbízott a szükséges bejelentési kötelezettségeket az Egészségbiztosítási Pénztár felé további 3 munkanapon belül elkészítse. A ki- és belépők adatait és dokumentumait a Megbízó 3 napon belül átadja a Megbízottnak a szükséges bejelentések elvégzése érdekében.
Megbízott segítséget nyújt Megbízónak olyan nyilvántartás kialakításában, amelyből a bérszámfejtéshez szükséges adatok biztosíthatók.
6.8. Alkalmi munkavállalót foglalkoztató Megbízó esetén a heti beosztásról a Megbízó köteles a Megbízottat a tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapjának 12 órájáig írásban (elektronikus úton) tájékoztatni. Amennyiben a heti beosztás kialakítása előre nem lehetséges, vagy abban változás következik be, erről a Megbízó köteles Megbízottat haladéktalanul, de legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanap 12 órájáig írásban (elektronikus úton) tájékoztatni. A kötelező határidőben történő tájékoztatás elmaradásából vagy késedelméből eredő minden kárt a Megbízó köteles viselni.
6.9. A Megbízott a szolgáltatását elsősorban a székhelyén (1152 Budapest, Galgó utca 4.) végzi oly módon, hogy a Megbízó által a székhelyre eljuttatott anyagot dolgozza fel, és juttatja el elektronikus úton a szükséges hatóságokhoz. Kivételesen, szükséges és előre egyeztetett esetben a szolgáltatás nyújtható a Megbízó székhelyén is, amennyiben nagyobb terjedelmű anyag megtekintésére van szükség,

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.
mely az egyedi szerződés mellékletében meghatározott külön díjköteles, illetőleg az illetékes hatóság székhelyén is, amennyiben a Megbízót hatósági eljárásban kell képviselni.

7. Határidők
7.1. A Megbízott a tevékenységét a jogszabályok, illetve a hatóságok által meghatározott, s a Megbízóval előzetesen megismertetett határidők figyelembe vételével végzi.
7.2. Az év végi feldolgozások határideje a Megbízott számára a törvényben előírt adatszolgáltatási határidővel azonos.
7.3. Amennyiben a Megbízott a meghatározott és előre egyeztetett, kötelező erejű határidőt önhibájából elmulasztja, úgy azért anyagi felelősséggel tartozik a Megbízónak.
7.4. Amennyiben a Megbízott a kötelező erejű határidőt azért mulasztja el, mert a Megbízó a határidős tevékenység gyakorlásához szükséges anyagot vagy információt a Megbízott részére külön felhívás ellenére sem biztosítja, úgy a Megbízott a mulasztásért nem tartozik felelősséggel, s annak minden jogkövetkezményét a Megbízónak kell viselnie. Amennyiben a Megbízott a határidőt azért nem tudja tartani, mert a Megbízó valamely cselekménye szükséges a határidőben történő feladáshoz (pl. bevallás aláírása és visszaküldése, vagy írásbeli utasítás elmulasztása), amelyet a megbízó nem végzett el időben, úgy a Megbízott a késedelemért s annak jogkövetkezményeiért nem felelős.

8. Kapcsolattartás
8.1. A Megbízott a szolgáltatás eredményes nyújtása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Megbízóval.
8.2. A kapcsolattartás történhet írásban, postai levél vagy elektronikus levél (email) formájában vagy szóban személyesen, illetve telefonon. Amennyiben a kapcsolat felvétele a Felek közötti szerződés rendelkezéseit vagy a tevékenységet illető, kötelező erejű határidőt érint, úgy a kapcsolatfelvétel a Felek között írásban történik, illetve az ezekre vonatkozó szóbeli közléseket utóbb írásban kell megerősíteni.
8.3. A Felek közötti szerződés módosítása vagy megszüntetése joghatályosan kizárólag írásban történhet.
8.4. A Felek az Egyedi szerződésben megjelölik a kapcsolattartás érdekében az elérhetőségeiket (postai cím, e-mail cím és telefonszám), amelynek a szerződés hatálya alatti változásait a másik fél részére haladéktalanul be kell jelenteniük. A bejelentés elmaradása következtében a másik felet ért károkat a mulasztó fél köteles viselni.

9. Megbízási díj
9.1. A Megbízottat a megbízás ellátásáért megbízási díj illeti meg, amelynek mértékét a Felek az Egyedi szerződésben, illetőleg annak mellékletében vagy – amennyiben a Megbízó további, külön hóközi szolgáltatásokra tart igényt – az erre vonatkozó külön díjmegállapodásban határozzák meg.

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.
9.2. A megbízási díj havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónapban jár, az erre vonatkozó, Megbízott által kiállított számla ellenében, amelyet a Megbízó átutalással köteles megfizetni a számlán feltüntetett 14 napos határidőn belül, a számlán megjelölt bankszámlára.
9.3. A Megbízott az Egyedi szerződésben vagy a díjmegállapodásban meghatározott megbízási díjon felüli költséget csak a Felek külön megállapodása esetén számíthat fel. Amennyiben a Felek külön költséget határoztak meg, úgy azt a Megbízónak a megbízási díjjal együtt, az arra vonatkozó fizetési határidőben kell megtérítenie a Megbízott számára.
9.4. Amennyiben a Megbízó a megbízási díjat és költséget a számlán meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, úgy a Megbízott a díj és költség után késedelmi kamatot számol fel, amely magánszemély esetében a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, gazdálkodó szervezet esetében pedig a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal emelt mértéke.

10. A mulasztás következményei
10.1. Amennyiben a Megbízó a megbízási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Megbízott erre írásban szólítja fel, a felszólító levél kézhezvételétől számított 8 napos fizetési határidő tűzésével.
10.2. Ha a Megbízó az így kitűzött határidőben sem tesz eleget a kötelezettségének, úgy a Megbízott a következő hónap első napjától jogosult a szerződéses tevékenységét felfüggeszteni mindaddig, ameddig a Megbízó a fizetési kötelezettségének eleget nem tesz. A Megbízott a felfüggesztés tényére annak kezdő időpontját megelőző 8 nappal korábban, írásban hívja fel a Megbízó figyelmét.
10.3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a teljesítés nélkül eltelt határidők miatt a Megbízott nem tartozik felelősséggel, az így felmerült károk és esetleges bírságok jogkövetkezményeit a Megbízónak kell viselnie, e körben a Megbízottal szemben igényt nem támaszthat.
10.4. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztése alatt sem történik díjfizetés a Megbízó részéről, úgy a felfüggesztés második hónapjának utolsó napján a Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján megszüntetni. A szerződés megszüntetése a Megbízott igényjogosultságát a hátralékos, meg nem fizetett megbízási díjra, s annak késedelmi kamatára nem szünteti meg.

11. A szerződés megszűnése
11.1. A megbízási szerződés megszűnhet:
• A felek közös megegyezése útján; • Rendes felmondás útján; • Azonnali hatályú felmondás útján; • Valamely fél jogutód nélküli megszűnésével, vagy a természetes személy halálával; • A bíróság erre vonatkozó jogerős határozata alapján.

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.
11.1.1. A szerződés megszűnik, amennyiben a Felek írásban ebben állapodnak meg. A megszűnéskor már teljesített szolgáltatások ellenértékével a Feleknek ebben az esetben is el kell számolniuk egymással.
11.1.2. A megbízási szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 2 hónapos felmondási idő megtartásával, indoklás nélkül is jogosult felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatást szerződés szerűen nyújtani, a Megbízó pedig a szolgáltatás ellenértékét megfizetni.
11.1.3. Ha valamelyik fél a szerződésbe foglalt lényeges kötelezettségét megsérti, úgy a másik fél jogosult a szerződést a jogsértő félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni és kártérítést követelni. Lényeges kötelezettségnek számít a Megbízó oldalán a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok, dokumentumok időben történő átadása, illetve a megbízási díj időben történő megfizetése. A Megbízott részéről lényeges kötelezettség a jogszabály által előírt bevallások és egyéb okiratok megfelelő szintű elkészítése, illetve a határidők betartása, a titoktartási kötelezettség megtartása.
11.1.4. A jogi személy Megbízó jogutód nélküli megszűnésével, illetve a magánszemély megbízó halálával a szerződés megszűnik. Megszűnik a szerződés akkor is, ha a Megbízott gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik.
11.1.5. Megszűnik a szerződés, ha a bíróság jogerős határozatával így rendelkezik, a már teljesített szolgáltatásokkal azonban ebben az esetben is el kell számolni.
11.2. A szerződés megszűnése esetén a Megbízó által átadott anyagok a részére visszajárnak, azokat a Megbízott a megszűnéstől számított 3 munkanapon belül köteles visszaszolgáltatni.

12. Titoktartás
12.1. A Megbízott köteles a Megbízó cégéről vagy személyéről a tudomására jutott információkat, valamint a részére eredetben vagy másolatban, papíron vagy egyéb adathordozón átadott anyagokat, dokumentumokat bizalmasan kezelni, azokról a szolgáltatás ellátásához szükséges példányokon túlmenően másolatot nem készíthet, illetve harmadik személyek részére semmiféle tájékoztatást nem nyújthat. Kivételt képez ez alól a jogszabály által az erre jogosult hatóságok részére adott adat és információ, illetőleg a Megbízó által erre adott írásbeli engedély alapján szolgáltatott információ.
12.2. A titoktartási kötelezettség terheli a Megbízót is a megbízás során a Megbízottról tudomására jutott információ tekintetében.

13. Adatvédelem
13.1. A természetes személy Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízási szerződés aláírása egyben a részéről az adatvédelmi nyilatkozat megadásának is minősül, amelynek birtokában a Megbízott a szolgáltatás nyújtása céljából a Megbízó által megadott személyes adatokat jogosult kezelni. Személyes

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.
adatnak minősül a Megbízó minden olyan adata, amelyből a személye azonosítható. Az adatok kezelése ez esetben tárolást és a szolgáltatás számára történő feldolgozást jelent, illetőleg az adatoknak a megbízási díj nemfizetése esetén a jogi képviselő részére való átadást jelenti.
13.2. A Megbízott a Megbízó adatait kizárólag a szolgáltatás érdekében jogosult felhasználni, azokra referencia adatokként is csak a Megbízó engedélye alapján hivatkozhat.
13.3. A Megbízó kérésére a Megbízottnak részletes tájékoztatást kell nyújtania az adatkezelés módjáról.
13.4. Amennyiben a szerződés megszűnik, a Megbízott köteles a Megbízó személyes adatait törölni a nyilvántartásából, kivéve amire törvényi előírás alapján megőrzési kötelezettsége keletkezik.

14. Záró rendelkezések
14.1. A felek a közöttük felmerült vitákat elsősorban békésen kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a peres útra alávetik magukat, hatáskörtől függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
14.2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ÁSZF szövege olyan szellemi terméknek minősül, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Retcon Holding Zrt. tulajdonában áll. A szabályzat egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges, annak hiányában jogsértő cselekményt valósít meg.

Könyvelési árlista –  Tételek megnevezései – Nettó ár –  Mértékegység  – Bruttó ár -1

Könyvelési alapdíj (évi 30 tételig2) 35 000 HUF Társaság/év 44 450 HUF
Könyvelési alapdíj (évi 30 tétel felett) 35 000 HUF Társaság/hó 44 450 HUF
Könyvelési alapdíj Zrt. részére 55 000 HUF Társaság/hó 69 850 HUF
Bérszámfejtés 3 000 HUF Fő/hó 3 810 HUF
Egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély 10 000 HUF Vállalkozás/hó 12 700 HUF
Áfa körös egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély 12 000 HUF Vállalkozás/hó 15 240 HUF
Szüneteltetett egyéni vállalkozó 3 000 HUF Vállalkozás/hó 3 810 HUF
KSH adatszolgáltatás 5 000 HUF oldal 6 350 HUF
Önrevízió 5 000 HUF db 6 350 HUF
MNB adatszolgáltatás 15 000 HUF db 19 050 HUF Papíralapú bizonylatok feldolgozása (100 db papíralapú bizonylat felett) 100 HUF bizonylat 127 HUF
Beszámoló készítés egy havi díj db egy havi díj+áfa
Szja, KATA bevallás 5 000 HUF db 6 350 HUF
Konszolidált éves beszámoló készítés 65 000 HUF db 82 550 HUF
Hitelkérelemi nyomtatvány kitöltése 5 000 HUF oldal 6 350 HUF Kiállási díj3 5 000 HUF alkalom 6 350 HUF
NAV igazolások, nyomtatványok, kérelmek 3 000 HUF db 3 810 HUF
NAV képviselet 8 000 HUF Óra 10 160 HUF

1 Csak abban az esetben számlázzuk a bruttó tételt áfásan, ha a szerződött cégforma ezt lehetővé teszi számunkra.

2 Tételnek minden olyan dokumentum számít, ami könyvelhető (bankszámla kivonat, kimenő- és bejövő számla, szerződések, stb). 3 A könyvelési vagy számviteli szolgáltatással összefüggő adatszolgáltatásra vonatkozó dokumentumok elkészítése, valamint a társaság székhelyére vagy telephelyére kiszállás.